Afholdt på: Billund Sportsrideklub.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Ad. Punkt 1

Formanden Niels Grøndahl bød velkommen, og indledte generalforsamlingen med, at uddele de 2 ansøgte elitestatus på heste.

  • Holger Stengaard Jessen på Ullits Linette.
  • Camilla Holmgaard Christensen på Baroness af Østensgaard.

De 2 avlere fik overrakt diplom, skilt og blomster.

Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Peter Lund, som blev valgt enstemmigt. Peter Lund takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Lene Thaulov, Henrik Graversen, Erling Aabenhus

Valg af referent: Kirsten Tina Christiansen

På generalforsamlingen var der 43 stemmeberettigede medlemmer.

Ad. Punkt 2

Formanden aflagde sin beretning og gennemgik de aktiviteter, som foreningen havde afviklet i det forløbne år.

Hingstekåringen var begrænset af Corona pandemien, så en stor tak til alle der gjorde det muligt, at livestreame derfra.

Der har været afholdt få bestyrelsesmøder, men mange ting er blevet afklaret pr. tlf. og mail.

Foreningen har en sund økonomi og et stabil medlemstal.

Niels Grøndahl afsluttede sin beretning med at takke alle for det forløbne år.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.

Ad. Punkt 3

Alle deltagere ved generalforsamlingen fik ved ankomst udleveret en kopi af regnskabet.

Foreningen har 232 medlemmer pr. 31.12.2021. Kassereren gennemgik regnskabet, der viser et samlet overskud på 11.781,00 kr. pr. 31.12.2021.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Formanden Niels Grøndahl takkede kassereren for grundig og hurtig regnskabsbehandling.

Susanne Vogtmann Lund: Der er brugt 37.000 kr. i kørselsomkostninger, hvordan kan der bruges så meget, når der ikke er afholdt bestyrelsesmøder.
Niels Grøndahl: Omkostningerne er brugt i forbindelse med b.la kåringer og eliteskuet.

Ad. Punkt 4

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - vedtaget.

Susanne Vogtmann Lund: Det er dyrt at være medlem, så der burde være flere aktiviteter, så man får noget for pengene.
Erling Aabenhus: Der er mange penge i kassen, det vil måske være en ide at nedsætte kontingentet, så vil det give flere medlemmer.
Niels Grøndahl: Sammenlignet med andre foreninger er det ikke dyrt at være medlem. Niels kan sagtens se, at vi har mange penge i kassen, men det er noget foreningen har opsparet over tiden.
Søren Solgaard Nielsen: Det er vigtigt DOA har en god egenkapital. Andre forbund har fået sygdomme og derfor er det vigtigt, der er penge til en evt. forskning. Både fjordhesten og den Islandske forening har hver givet 350.000,00 kr. til forskning af kønssygdommen CEM, som desværre florerer i deres avl.
Sten Marcussen: Foreslår, at der bruges penge på PR, så Oldenborg foreningen kan gøre mere opmærksom på sig selv.

Kurt Møller: Lidt mere aktivitet på hjemmesiden kunne være ønskeligt.
Lene Rifbjerg Erichsen: Der er mange klik for at komme rundt på hjemmesiden.

Niels Grøndahl: Bestyrelsen lover at kigge på det.

Ad. Punkt 5

Det indsendte forslag blev uddelt til generalforsamlingens deltagere.

Da der ikke kan stemmes om forslaget, da der min 2/3 skal være til stede og da der ikke er nok fremmødet, bliver det taget op på en ekstraordinær generalforsamling, lige efter den ordinær generalforsamling.

Forslagsstiller: Holger Jessen
Nuværende ordlyd: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Alle forslag, samt regnskabet kan rekvireres for medlemmets regning hos bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen.

Ændringsforslagets ordlyd: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Alle forslag offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres af foreningens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen.

Ad. Punkt 6

Valg til bestyrelsen:
Niels Grøndahl - modtager genvalg
Wenche O. Hansen - modtager genvalg

Kurt Møller forslår Niels Holger Fisker som kandidat til bestyrelsen.

Efter en kort præsentation af de enkelte kandidater blev der fortaget afstemning.

Wenche O. Hansen genvalgt med 41 stemmer
Niels Grøndahl genvalgt med 24 stemmer
Niels Holger Fisker fik 18 stemmer
Der var 1 ugyldig stemme og 1 blank stemme.

Pia Petz: Gør opmærksom på, at der tidligere er aftalt at bestræbe os på, at det ikke kun er hingsteholdere, der sidder i bestyrelsen.

Forslag til valg af suppleanter: Erling Aabenhuus, Niels Holger Fisker, Kirsten Tina Christiansen, Marie Louise Solgaard Nielsen

Sten Marcussen: Går ind som stemmetæller i stedet for Erling Aabenhus.

Erling Aabenhus – 26 stemmer
Niels Holger Fisker – 20 stemmer
Kirsten Tina Christiansen – 23 stemmer
Marie Louise Solgaard Nielsen – 17 stemmer

Herefter blev der stemt om 1. og 2. suppleant.

Kirsten Tina Christiansen - vælges som 1. suppleant med 23 stemmer
Erling Aabenhus - vælges som 2. suppleant med 17 stemmer

Ad. punkt 7

Henrik Graversen og Erling Aabenhuus ønsker begge genvalg til revisorer.

Begge blev genvalgt, dog med bemærkning om, at træder Erling Aabenhus ind i bestyrelsen i sit virke som suppleant til bestyrelsen, indtræder revisorsuppleanten som revisor.

Didde Klokmose Olesen vælges til revisor-suppleant

Ad. punkt 8

Susanne Vogtmann Lund: Skal der ikke afholdes medlemsmøder, det står i vedtægterne.
Niels Grøndahl: Der var planlagt et medlemsmøde i Jylland og et på Sjælland, men de måtte aflyses grundet Corona. Der er nye medlemsmøder i støbeskeen, og forslag til emner modtages gerne.

Niels Holger Fisker: Har bestyrelsen kendskab til om der er importeret nye hingste fra Tyskland.
Niels Grøndahl: Har ikke kendskab til nye hingste fra Tyskland.
Niels Holger Fisker: Mener det vil være et plus, at der bliver hentet nye hingste, så der kommer nyt blod i Oldenborg avlen.
Niels Grøndahl: Man skal i så fald stille dem til kåring, før de kan bruges.
Karsten Aase: Pointerer, at man skal sørge for, at det ikke er bundskraberne fra Tyskland, der importeres.

Lene Rifbjerg Erichsen: Følskuerne ligger meget tidligt på året, kan det ændres.
Niels Grøndahl: Bestyrelsen er opmærksomme på at det er meget tidligt og har derfor talt om, at det skal ligge lidt senere på året, dog så føllene stadig kan nå eliteskuet.

Tania Palmer Nielsen: Kan der ikke foretages en undersøgelse om, hvorfor man ikke ønsker at blive medlem af DOA.
Pia Petz: Det har tidligere været undersøgt og resultatet viste, at de heller ville være medlem af en rytterforening.
Sten Marcussen: I så fald ville det kræve en vedtægtsændring, hvis det skulle ændres til en rytterforening.

Kirsten Anholm: Forslag til medlemsmøde, hvad kan vi gøre for at tiltrække flere avlere.
Lene Thaulov: Forslag til medlemsmøde, dyrlæge Johnny Nørgaard Sørensen der er specialist i bestilling og holdbarhed.
Jens Hansen: Forslag til medlemsmøde, Henrik Berg foredrag om føl og benstilling.

Lonnie Borring: Føler sig rigtig godt modtaget som nyt medlem. Vi har stillet med en hingst i dag, og der har været stor hjælp hele vejen igennem. Både ved forbesigtigelse af hingsten, ved klargøring og hjælpen i stalden og under kåringen. En stor tak.

Niels Grøndahl: Der skal forefindes røntgenstatus på hingste, for at vise det vi ikke kan se. Problemet er, og her tales på egne vegne, at hvis der ikke strammes op på røntgenstatus, kan vi ligeså godt skrotte det. Der er avlere, der går op i røntgen og interesserer sig for det, mens andre avlere bare bedækker. Skal vi den ene eller anden vej.

Dirigenten takker for god ro og orden. Herefter er generalforsamling afsluttet.

Formanden takker for fremmødet. Der er kaffe og kage på foreningens regning.