Hvor: Billund Sportsrideklub

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad. Punkt 1
Formanden Niels Grøndahl byder velkommen.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Peter Lund, som vælges enstemmigt. Peter Lund takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere: Karsten Aase, Isabella Christensen, Christian Jepsen
Valg af referent: Marianne Johansen
På generalforsamlingen er der 30 stemmeberettige medlemmer.

Ad. punkt 2
Niels Grøndahl beder forsamlingen rejse sig og mindes Kristian Jensen, Susanne Ågård og Peder Dahl. Æret være deres minde.
Herefter redegørelse for foreningens aktiviteter, som har været begrænset af Corona pandemien.
Der har været afholdt få bestyrelsesmøder men mange ting er blevet afklaret pr. tlf. og mail.
Foreningen har en sund økonomi og et stabil medlemstal.
Tak til alle for det forløbne år.
Beretningen er godkendt.

Ad. punkt 3
Alle medlemmer har fået udleveret en kopi af regnskabet. Foreningen har 234 medlemmer pr. 31.12.2020. Kasseren gennemgik regnskabet, der viser et samlet overskud på 40.143,00 kr. pr. 31.12.2020.
Regnskabet er godkendt.
Formanden Niels Grøndahl takker kasseren for grundig og hurtig regnskabsbehandling.

Ad. punkt 4
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - vedtages.

Ad. punkt 5
Det indkomne forslag er blevet afvist af bestyrelsen, idet det er vedtægtsstridig.
Forslagsstilleren undrer sig over, at forslaget ikke kan behandles. Dirigenten gør opmærksom på, at vedtægterne skal holdes. Forslaget kan debatteres under eventuelt.

Ad. punkt 6

Valg til bestyrelsen:

 • Camilla Holmgaard Christensen - modtager genvalg
 • Søren Solgaard Nielsen - modtager genvalg
 • Holger Jessen - modtager genvalg

Alle 3 genvælges.

Valg af suppleanter:

 • Marie Louise Solgaard Nielsen - vælges som 1. suppleant med 15 stemmer
 • Kirsten Christiansen - vælges som 2. suppleant med 13 stemmer
 • 1 blank og 1 ugyldig stemmeseddel.

Ad. punkt 7

 • Henrik Graversen og Erling Aabenhuus vælges til revisorer
 • Christina Volmer Christensen vælges til revisor-suppleant

Ad. punkt 8
Det indsendte forslag uddeles til generalforsamlingens deltagere. Forslagsstiller; Niels Holger Fisker kommenterer sit forslag og udtrykker sin skuffelse over bestyrelsens måde at behandle forslaget på.
Holger Jessen: Forslaget kommenteres og mener, at forslaget skulle have været omformuleret.
Niels Grøndahl: Ens regler for alle hingsteholdere. Hvis dette forslag vedtages undergraves Dansk Oldenborg Avls materialprøve og kåringsregler. En god hingst fra udlandet burde ikke have problemer med at bestå den danske materialprøve og efterfølgende kåring. Dansk Oldenborg Avl har en suverænitet, som der ikke skal gives afkald på.
Karsten Aase: Ældre hingste fra udlandet sælges ofte, men kan vi så bruge dem i Danmark?
Erling Abenhuus: EU reglerne skal følges. En god hingst fra udlandet skal nok blive kåret i Danmark.
Søren Solgaard Nielsen: Det er hverken billigt eller gratis at være hingsteholder.

Niels Grimbühler: Er der gjort mere i forhold til indkrydsningsforsøget?
Niels Grøndahl: Der er ikke gjort mere.

Niels Holger Fisker: Det er svært at se forskel på de 2 avlsretninger. Temperamentet skal være i orden.

Holger Jessen: Hvad gør vi fremadrettet. Det er ikke rimeligt, at man ikke kender forslag, når man møder op til en generalforsamling. Indkomne forslag bør offentliggøres sammen med dagsordenen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Uddeling af diverse
Elitestatus: Findus B. uddeles til Niels Grøndahl
Rangliste-dressur-vinder: Anne Dorthe Buck Døssing og Mette Vallin på en delt 1. plads og på en 3. plads Pernille Grimbühler

Dirigenten takker for god ro og orden. Roser bestyrelsen for det frivillige arbejde. Herefter er generalforsamling afsluttet.
Formanden takker for fremmødet og en god og livlig debat. Der er kaffe og kage på foreningens regning.

Referatet er godkendt af dirigenten - Peter Lund (06.11.2021)