Referat fra Generalforsamling i Dansk Oldenborg Avl

Tidspunkt: Søndag d. 1/3-2020 kl.13.30

Hvor: Hotel Svanen, Hedemarken 22, 7200 Grindsted

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Valg af dirigent: - Peter Lund.
Peter takker for valget. Han konstaterer at GF er lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig.

Valg af referent: - Else Jepsen

Valg af stemmetæller: Joan Bruun, Christian Jepsen, Jens Kristian Markussen

Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden gennemgår året i store træk. I beretningen bliver nogen af de ekstraordinære resultater nævnt.
Beretning er godkendt og taget til efterretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Wenche gennemgår regnskabet, og svarer på enkelte spørgsmål. Regnskabet er godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Oplægget er at kontingentet er uændret, dette tages til efterretning.

Indkomne forslag.
Der er ingen indkommende forslag.

Derfor har formanden ordet.

Elitestatus.
Der er 4, der har søgt om at få Elitestatus på deres heste.

  1. Marianne og Lars Kjeldstrøm på Furtura Alstrup.
  2. Dorte og Søren Solgaard på Madeline Søndervang.
  3. Sven Erik Olesen på Halkjærs Fenja.
  4. Susanne Mathiasen på Gabi af Dalsmølle

De 4 avlere fik overrakt diplom, skilt og blomster.

Overrækkelse af billedede til vinder af hingste materialprøve.
Marianne og Lars Kjeldstrøm på Fago af Toftlundgaard.
Billedet af Fago er malet og doneret af Tania Palmer.

Udnævnelse af Æresmedlem.
Åge Jensen. Åge modtager blomster og stående klapsalver.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:

  • Wenche O Hansen (modtager genvalg)
  • Niels Grøndahl (modtager genvalg)

Både Niels Grøndahl og Wenche O. Hansen er begge genvalgt

Suppleanter:

  • Kirsten Christiansen - 37 stemmer og dermed 1. suppleant
  • Karsten Aase - 12 stemmer - 2. suppleant

Valg af revisorer og revisorsuppleant:

  • Henrik Graversen (modtager genvalg)
  • Jørn S. Lambertsen (modtager genvalg)

begge er genvalgt.
Suppleant: Jørgen K. Andersen er valgt.

Eventuelt.

Forenings overskud:
Arne Fey - Overskuddet er for stort. Vi har for stor en egenkapital. Vi burde måske sænke prisen på følskuer, boksleje o.lign. Det er ikke i orden at give over 700,- kr. for en boks til eliteskue og vi så kommer til en boks der ikke er gjort klar.
Svar: Det har bestyrelsen set og er ekstra opmærksomme på fremadrettet. Bestyrelsen redegøre desuden for, at vi opkræver den bokspris som vi betaler de enkelte steder, dog med blik for at de er ens på landsplan.

Susanne Ågaard Nielsen - vi skal passe på med, at vi ikke bliver en pensions opsparing.
Niels Grimbühler - Flere penge til aktivitetsudvalget. Svar: Der er ikke et loft på hvilket beløb aktivitetsudvalgene kan søge. I 2019 blev der givet de penge der blev ansøgt om. Det er altid et dilemma, om medlemmernes penge, skal bruges på goder / aktiviteter for ikke medlemmer.

Arne Fey - Måske kunne det være gratis at stille føl til følskue.
Svar: Det er en god ide, som bestyrelsen vil kigge på.

Linda Kærlev - Det kunne være fedt, at man havde mulighed for at stille de sent fødte føl kunne blive bedømt på Eliteskuet.
Svar: Det er et fint opmærksomhedspunkt, som bestyrelsen vil kigge på.

Sten Markussen - Det ville være godt hvis der kunne komme noget mere gang i aktivitetsudvalgene så måske kunne der ydes et tilskud.
Svar - aktivitetsudvalgene er ikke afskåret fra at søge foreningen om tilskud. I 2019 blev der givet de penge der blev ansøgt om.

Susanne Matthiasen - Der har været dommerkursus, her kunne det være fedt, at der kom nogle dommer føl med så der hele tiden blev rekrutteret nye.
Svar: Det er et opmærksomhedspunkt, og i 2019 blev der struktureret arbejdet med at have dommerføl med rundt.

Arne Fey: Hingstekåringen: det var en tam oplevelse, her kunne det med fordel ha´ været samlet til én dag. Svar: Der har været ønske om at dele aktiviteterne ud på 2 dage, så særligt de unge hingste, ikke har for mange aktiviteter på en dag. Hingsteaspiranterne skal ikke have dårligere vilkår, selvom der er få tilmeldt kåringen, i forhold til hvis der var nok til at udfylde 2 hele dage.

Linda Kærlev - det kunne være godt at få bedømt så mange føl som muligt, da vi jo har nogle små årgange. Der kunne måske sendes invitationer ud til alle følejere, at der afholdes følskue og at det ville glæde foreningen, hvis de ville fremstille deres føl.
Svar: Det er en god ide, men hvem skal være ansvarlig for at ’invitere føl’. Vi må alle hjælpes om at opfordre til at man udstiller sit føl.

Arne Fey - Sag omkring skadede heste. Svar: vi tager sagen alvorlig og er i dialog omkring det.

Kirsten Christiansen - antallet af medlemmerne falder. Kunne man lave et passivt medlemskab eller kunne man nedsætte et udvalg der arbejdede videre i at få tilført foreningen flere medlemmer.
Svar: Overordnet er medlemstallet rimeligt konstant. Et passivt medlemskab har tidligere været vendt, og det virkede ikke til at der var efterspørgsel på det.

Arne Fey - Eliteskue på Sjælland, i en stævneboks, i år er fint. Det er dog ikke helt ok, at man kommer til Eliteskuet uden vand, krybber osv. Det kunne helt enkelt bare skrives i invitationen, at det skal medbringes hjemmefra.
Svar: Beklager at der ikke var informeret om det i 2018, men vi gør os umage for at noget lignende ikke skal se igen.

Kirsten Christiansen - Nogle hoppeejere ved måske ikke hvilken hingst de skal vælge. Er der et udvalg hvor man kan ringe hen og spørge. Jeg tænker på de forskellige linjer osv.
Svar: Det er bestyrelsen der er avlsledelsen, og medlemmerne kan altid kontakte et bestyrelsesmedlem.

Arne Fey - Hingst der ikke mødte til materialprøve i efteråret, der har fået tilladelse til at stille til materialprøve i efteråret 2020.
Svar: Formanden - hingsten var skadet og skulle have 6-8 måneders boksro, så derfor har vi valgt at den kunne komme til efteråret 2020.
Susanne Ågaard Nielsen - Det er sendt rettidigt af sted i august. Jeg har benyttet §6.3 i materialprøven, hvor jeg egentlig burde have fået både bedækningstilladelse og adgang til materialprøve. Jeg har dog kun fået én del af den paragraf. Svar: § 6.3 er overholdt til fulde.

Kristina Volmer - Vi har rigtig mange flotte dyr. Kunne der generes penge til aktivitetsudvalgene så der kunne afholdes nogle mønstringskursus så vores dyr kan fremvises endnu bedre.
Svar: Aktivitetsudvalgene er velkommen til at søge om penge.

Arne Fey - Kunne vi aktivitetsudvalgene lave noget for unge/nye medlemmer så vi derigennem kan hjælpe dem med at få vurderet/ forbesigtiget evt. hingstene for at undgå, at der er nogle bruger unødig mange penge på at stille dem, med efterfølgende skuffelse over ikke at opnå kåring.
Svar: Vi har talt om hvilken model der kunne være en mulighed. Der arbejdes på det.
Karina Månsson - Det er da i orden at folk er skuffede over resultatet

Afslutning på dagen.
Peter Lund beder forsamlingen give bestyrelsen en hånd, og giver derefter ordet til Niels Grøndahl.
Niels takker af for denne gang.