Sted: Vilhelmsborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

Fremmødte: 46 ud af 177 stemmeberettigede.

Punkt 1

Niels Grøndahl byder velkommen

Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Valg af dirigent: Peter Lund

Valg af referent: Betina Madsen

Valg Stemmetællere: Christina, Karsten, Mette.

Punkt 2.

Formanden aflægger beretning.

Nyt tiltag: På baggrund af, at der har været fremstillet meget få føl på følskuerne, arbejder bestyrelsen på et tiltage hvor der fremover evt. kan afholdes ekstra følskuer, hvis der kan samles mindst 5 føl.

2 minuters stilhed for æresmedlem Kai Schibler der døde d. 13. december 2017.

Aage B. Rasmussen tildeles et maleri af Friedrich af Hvarre, doneret og malet af Tania Palmer, for den bedste kårede hingst 2017.

Elitestatus:

Følgende heste tildeles elitestatus:

 • Conette Vaseskov ejet af Helle og Henrik Graversen:
 • Nicolette, ejet af Gyrithe Gandløse:
 • Hingstene Eminenz og Tiberias ejet af Niels Grøndahl

Udnævnelse af æresmedlemmer:

Poul Pedersen udnævnes som æresmedlem for sit store avlsarbejdede og mangeårige medlemskab af DOA. Poul har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejde og har altid repræsenteret racen på fineste vis bl.a. ved kørsel på dyrskuer og til bryllup mm.

Aage B. Rasmussen udnævnes for en lang og flot indsats gennem 45 år for DOA – Han har bedrevet et stort avlsmæssigt arbejde og har bl.a. avlet mange kårede hingste. Desuden har han i høj grad medvirket til at Oldenborghesten er blevet repræsenteret på højt plan i sporten.

Stort til lykke til de to nye æresmedlemmer!

Formandens beretning godkendes.

Punkt 3.

Wenche fremlægger Regnskabet for 2017. Regnskabet udleveret til de fremmødte som bilag og vil desuden fremgå på desuden på Dansk Oldenborg Avls hjemmeside.

Regnskabet er godkendt af revisorerne.

Pernille oplyser, at vores fastrentekonto udløber august 2018.

Christian Jepsen opfordrer til, at vi bruger OK-kort, da det giver indtægter til DOA.

Regnskabet godkendes af forsamlingen.

Punkt 4.

Det nuværende kontingent fastholdes.

Niels Grøndahl: det kan forudsiges, at vi løber ind i tabsgivende arrangementer.

Punkt 5.

Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 6.

Wenche og Niels Grøndahl er på valg. De modtager begge genvalg.

Desuden foreslås Susanne Mathiasen, men hun takker nej.

Der er ingen andre forsalg og Niels Grøndahl og Wenche genvælges.

Suppleanter: Der skal vælges 2 nye suppleanter og Susanne Mathiasen og Ditte Olsen foreslås.

Der stemmes på stemmeseddel 1 om, hvem der bliver første og anden suppleant.

Resultat af afstemning:

Susanne Mathiasen: 1. suppleant.

Ditte Olsen: 2. suppleant.

Valg af revisor: Jørgen Lambertsen vælges som revisor. Desuden fortsætter Henrik
Graversen.

Revisorsuppleant: Jørgen Grimbühler

Eventuelt:

Holger Jessen spørges, om han har fået erfaring med hvad der er af uoverensstemmelser i bestyrelsen, da det var hans motivation for at stille op sidste år. Han ønsker ikke at udtale sig om det her på mødet, men nævner, at der efter hans mening stadig er plads til forbedringer. Ønsker mere diskussion om avl og spørger til, hvad der kan gøres for at få indlemmet alle nye føl i foreningen også mhp at få nye medlemmer.

Karina spørger hvad Holger Jessen efter egen mening bidrager med? H.J. svarer, at han har deltaget i alle de arrangementer han har haft mulighed for.
Karsten Aase: Opfordrer til at alle nye hingsteholdere stiller deres føl til kåring i dansk Oldenborg avl. Henviser især til SW-hingste

Jan Laustsen: Mener at de tyske dommere er lige så gode til at vurdere hingstene som de danske.

Jørgen Lambertsen: Påpeger, at der er urimelige ulogiske stambogsføringsregler for hingste bl.a. i forbindelse med indkrydsningsforsøg.

Saskia: EU forventer i efteråret, at der tillades flere stambogførende forbund for hver race. Vil det blive sådan her i DK – at der kommer flere fraktioner af dansk Oldenborg avl?

Svar fra Niels Grøndahl: SEGES vil kun være stambogsførende for DOA.

Niels Grøndahl. Der er behov for at vi står sammen og bliver i samme forbund og følger forbundets regler, så vi undgår parallelavl. De hingste vi har her i DK er heller ikke automatisk anerkendt i Tyskland, så er det er heller ikke rimeligt, at vi skal anerkende de tyske sw-hingste direkte uden dansk kåring.

Anders Olesen: En DV- hest skal også møde til kåring, hvis den står på dansk grund, for at den kan få lov at indgå i avlen i Danmark.

Arne Fey: Hvis tyskerne vil bruge f.eks. en fuldblodshingst på en SW-hoppe, er det næsten umuligt. De godkender kun bedækninger med deres egne hingste.

Søren Solgård: Vi skal indordne os under spillereglerne i Dansk Oldenborg avl, som er den eneste anerkendte organisation. 

Karsten Aase: På generalforsamling for år tilbage var alle enige om, at der kun skulle fremstilles heste med rødt pas på dyrskuer.

Sten Marcusen: Man har altid kunnet søge avlsledelsen om at få tilladelse til at bruge en SW el fuldblodshingst. Det koster et gebyr.

Holger Jessen: Der er ikke snak om at ”man åbner en ladeport op” – det handler om, at undgå, at der opstår parallelavl. Lad os se om det kan lade sig gøre at få indlemmet alle i forbundet. Bestyrelsen skal kunne ansøges om en godkendelse af en importeret SW-hingst, hvorefter de i hvert tilfælde skal vurdere om hingsten har de rette kvaliteter.

Anders Olesen: Det har før været diskuteret. om bestyrelsen har kvalifikationer til at vurdere sådanne ansøgninger. Alle hingste der bedækker i Danmark på danske hopper skal være kåret i Danmark.

Karsten Aase: Det har aldrig været sådan, at man har kunnet bruge en hvilket som helst tysk hingst – I forbindelse med indkrydsningsforsøget skulle hingstene også godkendes.

Niels Grøndahl: Vil have svært ved at acceptere, at man kan søge bestyrelsen om en avlsmæssig godkendelse af hingste, der står på dansk grund og dermed undgå at følge de vedtagne regler for kåring og godkendelse af hingste. I Tyskland har man andre regler bl.a. i forhold til dyrlægegodkendelse.

Karina Kirkeby: Spørger til hvorfor man ikke ønsker at stille en hjemtagen tysk hingst til dansk kåring?

Jørgen Grimbuhler: er der overhovedet nogen medlemmer der har lyst til at benytte en hingst der ikke er kåret i dansk Oldenborg avl?

Sten Marcussen: Påpeger, at der udelukkende er interesse for, at bestyrelsen kan ansøges om en vurdering og eventuel avlsgodkendelse af hingste der er vurderet og afprøvet samt stationeret i Tyskland og er af god kvalitet.

Holger Jessen: Måske bør forslaget ende ud med at det er kun er hingste, der står udenfor Danmarks grænser, der kan ansøges om.

Camilla Christensen: Reglerne skal ikke tillempes dem, der har valgt ikke at være medlem af foreningen.

Karina Kirkeby: Forstår ikke, at Holger Jessen som bestyrelsesmedlem bakker op om, at der avles udenfor foreningen.

Holger Jessen: Bakker heller ikke op om at nogen ”rider med på en gratis bølge”

Jørn Lambertsen: Mener at diskussionen er kørt af sporet.

Sten Marcussen: Mener det handler om, at hvis der står en tysk hingst i Tyskland, der er afprøvet efter alle regler – skal DOA kunne ansøges om lov til at benytte hingsten i avlen. Det handle ikke om piratavl, for det er vi ikke interesserede i. 

Karina Kirkeby: Måske handler det ikke om piratavl., men så længe det sker er det vel et problem?

Jan Lausten: Har anvendt sw-hingst, fordi han syntes den var god.

Karina Kirkeby: Man må acceptere at få grønt pas, hvis man anvender ikke DOA-kårede hingste.

Søren Solgård spørger til skrivelsen fra sidste bestyrelsesmøde vedr. renavl i DOA.

Niels Grøndahl: Skrivelsen var mangelfuld på flere punkter, hvorfor bestyrelsen tog kontakt til underskrivere, hvilket ikke medførte yderligere klarhed. Medunderskriverne var for en enkelts vedkommende ikke medlem af foreningen, mens andre oplyste at de ikke stod skrivelsen. DOA indbød til møde. Keld og Jane var på dette møde mere opsatte på at diskutere parallelavl og ikke skrivelsens indhold. Konklusionen på mødet blev at Niels Grøndahl fik mandat til, at træffe forholdsregler i samarbejde med SEGES.

Susanne Mathiasen: Vedr. vallakbedømmelse – Spørger til formålet med vallakbedømmelse – Kunne det lade sig gøre, at man kunne betale for at få
vallakbedømmelsen registreret på Seges?.

Camilla Christensen: Vallakkåring blev lavet til bedømmelse for at gøre det økonomisk overkommeligt, da der var protester mod at det blev for dyrt, hvis der skulle betales for kåring/registrering.

Søren Solgård: Ønsker, at vallakbedømmelser bliver lavet om til vallakkåring igen mhp. at resultatet bliver registreret på Seges, da en bedømmelse ingen værdi har i forhold til vurdering av avlsmæssige resultater. 

Karsten Aase: Synes, at det skal være en kåring i stede for bedømmelse, da der er behov for at få vurderet så mange dyr som muligt især i disse år hvor årgangene er små. 

Saskia: efterspørger mere kvalitetet og nyhedsstrøm på hjemmesiden. Ønsker at hjemmesiden bliver mere overskuelig.

Camilla: Gør et stort arbejde med at få nyheder så hurtigt på hjemmesiden som muligt. Det er et stort arbejde. Efterlyser at medlemmerne bidrager med indlæg til hjemmesiden. 

Jan Laustsen: Spørger om der føres protokol

Camilla Christensen: der lægger referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden.

Saskia: har forslag til tekniske forslag til forbedringer på hjemmesiden. Pt. er oploadtiden for stor og der er ting der drukner i andet.

Anders.Olesen: Bestyrelsen er obs på, at der skal laves forbedringer på hjemmesiden.

Saskia: spørger til hvilke type fil mm. at indlæg til hj.-siden skal fremsendes i.

Camilla Christensen: Hvis der bare er nogen der vil bidrage med indlæg er hun ikke kritisk med formatet.

Arne Fey: Der skal være et login til medlemmer som skal have isoleret adgang til at se hvad der sker i foreningen. 

Anders Olesen: er ikke tilhænger af, at der er et lukket forum på hjemmesiden.

Camilla Christensen: Driftsikkerhed og design er høj på hjemmesiden. Der kan prioriteres i, hvad der er tilgængeligt for henholdsvis offentlighed og medlemmer.

Henrik Graversen: enig med Camilla

Niels Holger: God diskussion vi har haft om avl. Synes det bør tilstræbes at der laves regler, hvor alle avlere kan rummes. Mener at Holger Jessen bidrager til foreningens arb. Der spørges til hvilke tiltag der er tænkt i forbindelse med foreningens 40 jubilæum?

Niels Grøndahl: Der er ikke planlagt særlige tiltag i den forbindelse, men der arbejdes på at få fremstilles en plakette som forventes at skulle gives til medlemmer af Dansk Oldenborg Avl I Jubilærumsåret.

Camilla Christensen: Er der nogen der har lyst til at stå for noget - f.eks. i forbindelse med eliteskuet? Bestyrelsen kan ikke afse tid og kræfter til at stå for yderligere arrangementer.

Søren: Er der mulighed for et tilskud til opstaldning af showheste til dyrskuet?

Camilla Christensen: Nej – det var der informeret om det inden tilmelding af showheste. Men der gives tilskud til standen på dyrskuet.

Arne Fey: Det er uhyggeligt, at der kun var 2 nye hingste til hingstekåring i år. Afgangen af hingste bliver større end tilgangen. Hvad kan vi gøre?

Niels Grøndahl: Vi pusler med et forslag om at bestyrelsen evt. kan lave en forbesigtigelse om efteråret for medlemmer med potientielle nye hingste ønsker det. Det vil give bestyrelsen et billede af, hvor mange der kan tænkes at ville komme til kåring.

Der vil være små årgange de kommende år. Ved, at ejerne af hingsteføl ofte vælger at kastrere hingstene frem for at fremstille til kåring og bruge pengene på træning f.eks. med henblik på salg.

Camilla Christensen: Kunne det evt. være gratis at stille hingsten den første gang som 3.-års?

Arne Fey: Det kunne være en god ide med forbesigtigelse.

Sten Marcussen: de gode potentielle avlshingste skal nok blive opdaget. Der er jo mulighed for at komme med de unge hingste og få dem vurderet til hoppekåringer.

Niels Grøndahl: synes ikke at det er en god ide at hingstene kommer til hoppekåringerne.

Sten Marcussen: det kunne være en ide at hingsteejere efter ønske kunne få hjælp til vurdering af hingstens potentiale i forhold til evt. kåring – det kunne f.eks. foregå ved at dele billeder at de unge hingste.

Peter Lund :Takker for go ro og orden.

Niels Grøndahl: Takker forsamlingen for en god diskussion og siger tak til Peter Lund for indsatsen.